Algemene voorwaarden van dreambaby²

Dreambaby NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, met als ondernemingsnummer 0472.630.817, (hierna "Dreambaby") is verantwoordelijk voor de community met de naam dreambaby².

dreambaby² omvat:

  • een lidkaart, een exclusieve en gepersonaliseerde kaart waaraan op regelmatige basis voordelen kunnen worden gekoppeld op basis van uw aankoopgegevens, verzameld doormiddel van deze kaart;
  • een magazine dat tweemaandelijks wordt uitgegeven en waarvan de eerste 6 edities gratis worden opgestuurd.

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen en gebruiken van de dreambaby²-lidkaart (hierna "lidkaart") en het verkrijgen van het magazine. Je hebt kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en verklaart jezelf integraal en zonder enig voorbehoud akkoord met deze voorwaarden door het louter aanvragen van een lidkaart, met de daaraan gekoppelde voordelen.

1. Lidkaart

1.1. Dreambaby is uitgever van de lidkaart. De lidkaart is geen geldig betaalmiddel. De lidkaart is uitsluitend voorbehouden voor consumenten, zijnde iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt. Elke aanvraag tot bekomen van een lidkaart dient online te gebeuren of in een Dreambaby-winkel. Dreambaby beslist als enige over de toekenning van de lidkaart, zonder enige verantwoording verschuldigd te zijn. De lidkaart kan enkel worden opgestuurd naar natuurlijke personen, wonende te België en de aanpalende buurlanden Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.

1.2. Er wordt slechts 1 lidkaart per persoon toegekend. Elke lidkaart heeft een strikt persoonlijk karakter. Ze blijft ten allen tijde eigendom van Dreambaby. Dreambaby behoudt zich op elk moment het recht voor om de lidkaart van de kaarthouder - zonder voorafgaande kennisgeving - in te trekken, hetzij hieraan bijkomende of andere voorwaarden te verbinden.

1.3. Dreambaby bepaalt als enige welke voordelen aan de lidkaart worden gekoppeld, alsook de voorwaarden (met inbegrip van aard, omvang, duur, deelnemende winkels, … enz.) waaraan voldaan moet worden om van deze voordelen te genieten. Het staat Dreambaby daarbij steeds vrij om de voordelen - zonder voorafgaande kennisgeving - geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te herroepen, te beperken, in te trekken, of bepaalde aankopen of artikelen uit te sluiten. Het is enkel in België mogelijk van deze voordelen te genieten.

1.4. Enkel originele lidkaarten worden aanvaard. De tijdelijke kaart die thuis of in de winkel kan worden afgedrukt wordt ook als originele lidkaart aanzien, binnen de aan deze tijdelijke kaart voorziene geldigheidsduur. De aan de lidkaart gekoppelde voordelen zijn niet cumuleerbaar, niet overdraagbaar, niet inruilbaar en niet inwisselbaar tegen contanten. Voordelen zijn nooit met terugwerkende kracht van toepassing op reeds gekochte artikelen.

1.5. Om je op regelmatige basis van voordelen, gekoppeld aan de lidkaart, te kunnen laten genieten, verwerkt Dreambaby je aankoopgegevens. Deze gegevens worden verzameld bij gebruik van de lidkaart en tijdelijk bijgehouden. Indien je dit niet wenst kan je dit schriftelijk melden aan Dreambaby. Het privacy-charter van de Colruyt Group is hierop van toepassing.

1.6. De lidkaart kan niet gebruikt worden bij aankopen die worden verricht in het kader van handels- of beroepsdoeleinden of waarvan redelijkerwijze mag aangenomen worden dat zij met die doeleinden worden gesteld, bijvoorbeeld in geval van aankopen van goederen waarin de koper handel drijft of die hij normaal bestemt voor de uitoefening van zijn economische activiteit.

1.7. De kaarthouder blijft als enige verantwoordelijk voor het correct gebruik. Hij zal Dreambaby integraal vrijwaren voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het geven van verkeerde gegevens bij de aanvraag of een verkeerd gebruik van de lidkaart. Elke diefstal van een lidkaart dient onmiddellijk te worden gemeld aan Dreambaby. Dreambaby kan bij vermoeden van misbruik - zoals onder andere wanneer de kaarthouder ze niet als consument gebruikt - of frauduleus handelen, de aan de lidkaart gekoppelde voordelen weigeren te verstrekken of terugvorderen, onverminderd elk ander recht waarover Dreambaby zou beschikken op basis van onderhavige voorwaarden of de wet.

1.8. Alle persoonsgegevens worden bijgehouden in onze klantenlijst. Dreambaby verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan je vraag en je informatie van Colruyt Group op te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door. Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van Colruyt Group bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en je kan weigeren dat Colruyt Group je gegevens gebruikt om je informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. Voor meer info raadpleeg het privacy charter van Colruyt Group.

1.9. Dreambaby kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van de lidkaart, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van de lidkaart of het feit dat de kaarthouder - om welke reden ook - niet of slechts gedeeltelijk kan genieten van een bepaald voordeel.

2. Magazine

2.1. Eenieder die lid wordt van dreambaby², krijgt - indien hij dat wenst - 6 edities van het magazine gratis opgestuurd. Dit naar het adres dat werd opgegeven bij het aanvragen van de lidkaart. Het magazine wordt enkel opgestuurd naar leden, wonende te België.

2.2. Na 6 edities thuis te hebben ontvangen, kan elk lid de volgende edities gratis in een Dreambaby- of DreamLand-winkel ophalen op vertoon van de lidkaart.

2.3. Het magazine is bovendien te koop in alle Dreambaby-, DreamLand-, Colruyt- en OKay-winkels. Dreambaby is niet verantwoordelijk voor het al dan niet nog verkrijgbaar of beschikbaar zijn van het magazine.

2.4. Het is niet mogelijk oude edities van het magazine op te vragen.

3. Slotbepalingen

3.1. Dreambaby behoudt zich ten allen tijde het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen, met inbegrip van wettelijke veranderingen of om andere redenen. De geldende voorwaarden zijn steeds op eenvoudig verzoek te raadplegen in de Dreambaby-winkels en op de website. Door gebruik te maken van de lidkaart en de website na inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden, geef je te kennen dat hij hiermee volledig instemt.

3.2. Indien enige bepaling uit onderhavige voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige, ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling zal door Dreambaby worden vervangen door een geldige bepaling die het oorspronkelijke economische opzet het dichtst benadert.

3.3. Het feit dat Dreambaby nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover ze beschikt en verhindert haar niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

3.4. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Brussel.

3.5. Voor alle vragen inzake huidige algemene voorwaarden kan je steeds schrijven naar Dreambaby, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.